Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt Kế hoạch “Thuê dịch vụ phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2046/QĐ-UBND, ngày 14/10/2021 phê duyệt Kế hoạch “Thuê dịch vụ phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\Untitled.png

Ảnh minh họa (Internet)

Mục tiêu nhằm duy trì và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) cho toàn dân, bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Trung tâm Dữ liệu y tế Quốc gia và góp phần thực hiện Đề án Chính phủ điện tử tại tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, trên 95% người dân tại tỉnh Lạng Sơn có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên và được kết nối với tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước.

 

Địa điểm thực hiện tại 200 xã/phường/thị trấn, Trung tâm Y tế 11 huyện/thành phố và Sở Y tế.

 

Thời gian thực hiện là 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025).

 

Thùy Linh