Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu cử tuyển năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu cử tuyển năm 2021 (Công văn số 4371 /VP-KGVX, ngày 13/10/2021).

 

Ảnh minh họa

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy trình cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 10/2021.

 

Tại Công văn số 4544/BGDĐT-GDĐH ngày 08/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ tiêu cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn là 01 chỉ tiêu. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tổ chức xét chọn đối tượng cử tuyển đảm bảo theo các quy định hiện hành; trên cơ sở số lượng chỉ tiêu đã thông báo, rà soát việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh và lựa chọn cơ sở giáo dục đại học, đa dạng hóa cơ sở giáo dục đại học để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo bố trí nguồn ngân sách thực hiện chính sách cử tuyển theo các quy định hiện hành./.

 

Bích Diệp