Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tỉnh ủy vừa có Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 (Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 13/10/2021).

 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Phấn đấu đến năm 2030, 95% người nhiễm HIV biết tình trạng bệnh của mình, 95% người nhiễm HIV được điều trị ARV, 95% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi rút ở mức thấp. Đến năm 2030, 100%  người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm của mình, 100% người nhiễm HIV được điều trị ARV, 100% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi rút ở mức  thấp nhằm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030.

 

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS;  rà soát, hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực phòng, chống HIV/AIDS; thực hiện hiệu quả các giải pháp chuyên môn trong phòng, chống HIV/AIDS; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị.

 

Thùy Linh