Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1492/QĐTTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 14/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1492/QĐTTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 14/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (Kế hoạch số 201/KH-UBND, ngày 12/10/2021).

 

Ảnh minh họa

Một số nội dung thực hiện: Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 02-KL/TW đến các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn đảm bảo nhanh, kịp thời, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp… phải chịu trách nhiệm trước hết về bảo đảm an toàn cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi quản lý của mình; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, để xảy ra cháy và xảy ra vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ./.

 

Bích Diệp