Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo quản lý chặt chẽ và thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý chặt chẽ và thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Công văn số: 4363/VP-KT ngày 13/10/2021).

 

 

Ảnh minh họa

Cụ thể: Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo đúng quy định hiện hành, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công; khẩn trương thu hồi, xử lý hành vi lấn chiếm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện rà soát, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, đặc biệt là trụ sở làm việc dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 15/09/2021 của UBND tỉnh về việc rà soát sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện lập hồ sơ giao đất, thuê đất, đăng ký đất đai để xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; rà soát, tổng hợp phương án quản lý, xử lý trụ sở làm việc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã vào phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn./.

 

 

Hoàng Loan