Nhảy đến nội dung

đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 tháng 10 - 12/2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 tháng 10 - 12/2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 (Công văn số 4369/VP-KGVX, ngày 13/10/2021).

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại huyện Chi Lăng

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 8616/BYT-DP ngày 12/10/2021.

 

Công văn của Bộ Y tế nêu rõ: các địa phương căn cứ tình hình, kết quả triển khai tiêm chủng để đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin trong tháng 10 - 12/2021 cho người từ 18 tuổi trở lên; rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn theo các nhóm tuổi từ 3 – 11 tuổi, 12 – 15 tuổi, 16 – 17 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin cho những nhóm tuổi này; đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người đã tiêm đủ liều vắc xin.

 

Thùy Linh