Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Công văn số 4375  /VP-THNC, ngày 13/10/2021).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện nội dung tại Công văn số 8612/BYT-TCDS ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, báo cáo UBND những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Tại Công văn số 8612/BYT-TCDS ngày 12/10/2021, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo: Tại tuyến tỉnh: Giữ ổn định mô hình tổ chức Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thuộc Sở Y tế theo Thông tư Liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh/TP trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tại tuyến huyện: Đối với những tỉnh đã sáp nhập Trung tâm DS-KHHGĐ vào Trung tâm Y tế: Duy trì, ổn định tổ chức đã và đang có hoặc thành lập Khoa/Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe theo đúng hướng dẫn Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế. Tại tuyến xã: Căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương, chỉ đạo tổ chức tuyển dụng hoặc bố trí cán bộ không chuyên trách xã thực hiện nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ theo đúng quy định./.

 

Bích Diệp