Nhảy đến nội dung

Quyết định cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 2023/QĐ-UBND, ngày 12/10/2021).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hội Doanh nghiệp huyện Văn Quan là tổ chức xã hội nghề nghiệp; hoạt động theo Điều lệ do Đại hội của Hội thông qua và được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý của UBND huyện Văn Quan và các phòng chuyên môn của UBND huyện Văn Quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

 

Hội Doanh nghiệp huyện Văn Quan có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn phải tổ chức Đại hội./.

 

Khánh Ly