Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 04/10 đến ngày 10/10/2021)

Phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000; Phân khai chi tiết kế hoạch vốn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra năm 2021; Phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội, lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện; Công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị; quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị và một số hệ số để xác định chi phí tiền lương trong giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh; Chương trình tổng thể tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021); Tăng cường các biện pháp kiểm soát người và phương tiện từ vùng dịch trở về tỉnh Lạng Sơn; Tăng cường quản lý thông tin, số liệu phục vụ công tác sắp xếp, xử lý tài sản công... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.