Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 20 September 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
67/TB-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành