Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên về việc triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (Công văn số 3939/VP-THNC, ngày 17/9/2021).

 

C:\Users\linh\Desktop\IMG_6562.JPG

Ký kết chương trình phối hợp công tác

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/BTGTU-HĐND-UBND-TA-VKS ngày 08/9/2021 về phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, trong đó chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoặc đề xuất UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình phối hợp công tác.

 

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác.

Chương trình phối hợp công tác với mục đích: tạo sự thống nhất, đồng bộ, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, sự đồng thuận, nhất trí cao về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung, trách nhiệm phối hợp gồm: phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Thùy Linh