Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong trường phổ thông có nhiều cấp học

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong trường phổ thông có nhiều cấp học (Công văn số 1311/UBND-KGVX, ngày 15/9/2021).

 

Ảnh minh họa

Về chế độ làm việc đối với nhà giáo trong trường phổ thông có nhiều cấp học: Theo quy định hiện hành, việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên được thực hiện theo cấp học. Giáo viên được tuyển dụng vào ngành Giáo dục và Đào tạo ở cấp học nào, đủ điều kiện thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp và thực hiện chế độ làm việc theo cấp học tương ứng. Do đó, tại trường phổ thông có nhiều cấp học, giáo viên thực hiện chế độ làm việc theo chức danh nghề nghiệp cấp học đã được bổ nhiệm. Đối với trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí đủ giờ dạy của giáo viên theo định mức giờ dạy của cấp học thì có thể bố trí dạy thêm giờ của cấp học khác (nếu giáo viên đủ điều kiện và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị) để đảm bảo định mức theo quy định; tuy nhiên, số giờ dạy ở cấp học khác phải được quy đổi phù hợp với định mức giờ dạy ở cấp học đã được bổ nhiệm. Đối với trường hợp điều chuyển, bố trí giáo viên sang dạy cấp học khác so với cấp học đã được bổ nhiệm, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện việc chuyển chức danh nghề nghiệp cho giáo viên theo quy định.

 

Về phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trong trường phổ thông có nhiều cấp học: Chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, nhà giáo được tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của cấp học nào hưởng mức phụ cấp ưu đãi của cấp học đó./.

 

Bích Diệp