Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Văn bản về việc đồng ý cho sử dụng kết quả phân tích, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt nông thôn làm căn cứ xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đồng ý cho sử dụng kết quả phân tích, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt nông thôn với 14 chỉ tiêu để làm căn cứ xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021 (Công văn số 1316/UBND-KT, ngày 16/9/2021).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Theo đó, đồng ý cho sử dụng kết quả phân tích, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt nông thôn với 14 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/20219 của Hội đồng nhân dân tỉnh, làm căn cứ đánh giá xã đạt chỉ tiêu 17.1, 12.1, 14.1 về tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch trong xét, công nhận các thôn, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh năm 2021.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/20218 của Bộ trưởng Bộ Y tế để áp dụng trên địa bàn tỉnh từ năm 2022./.

 

Bích Diệp