Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Công văn 1319/UBND-KGVX, ngày 17/9/2021).