Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 3924/VP-KGVX, ngày 17/9/2021, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh giai đoạn 2021-2025 về thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn.

 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Chương trình tổng thể tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021) theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Ban Tổ chức Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn xem xét, ban hành. Hoàn thành trước ngày 22/9/2021.

 

Căn cứ các Kế hoạch, Chương trình tổng thể ban hành, yêu cầu các sở, ngành liên quan theo phân công nhiệm vụ chủ động, khẩn trương rà soát chi tiết, cụ thể từng nội dung, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung bảo đảm tiến độ, chất lượng.

 

Theo Kết luận số 402-KL/TU ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp chuyên đề ngày 10/9/2021: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhất trí về chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm theo Phương án 1 - Tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát; giao Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục triển khai các nội dung theo Kế hoạch;…

 

Đỗ Hoạt