Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Công văn số 1317/UBND-KGVX, ngày 16/9/2021).

 

C:\Users\linh\Desktop\Untitled.png

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Sở Y tế khẩn trương xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay sau khi được Bộ Y tế phân bổ vắc xin; phối  hợp cơ quan liên quan tổng hợp danh sách, trình UBND tỉnh đối tượng đề nghị tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở tiêm vắc xin phòng COVID-19 nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng với bất kỳ hình thức nào, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cơ sở y tế để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.

 

Thùy Linh