Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Can thiệp giảm tử vong  trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030”

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1493/QĐ-TTg, ngày 10/9/2021 phê duyệt Chương trình “Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030”.

 

Hãy quan tâm hơn đến trẻ em

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Mục tiêu: đến năm 2025 giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh xuống 9‰, giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 12,5‰ giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới18,5‰ trong toàn quốc; tỷ lệ phụ nữ đẻ được người đỡ đẻ có kỹ năng hỗ trợ đạt 95% toàn quốc, miền núi đạt 80%, 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ nhận biết được các dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ sơ sinh; 100% các tỉnh, thành phố đưa mục tiêu giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 80% tỉnh, thành phố có bố trí ngân sách để thực hiện các mục tiêu của chương trình. Đến năm 2030, giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh xuống 8‰, giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 10‰, giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15‰ trong toàn quốc; 100% tỉnh, thành phố có bố trí ngân sách để thực hiện các mục tiêu của chương trình…

 

Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc, ưu tiên tập trung khu vực miền núi khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Thùy Linh