Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1847/QĐ-UBND, ngày 13/9/2021 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện.

 

E:\Desktop\tải xuống.jpg

Ảnh minh họa

Tổng số TTHC cắt giảm thời hạn giải quyết gồm 57 TTHC, tổng thời gian cắt giảm 76/216 ngày, tỷ lệ cắt giảm 35,2%.

 

Trong đó, cấp tỉnh cắt giảm thời hạn giải quyết 40 TTHC, thuộc các lĩnh vực: thành lập và hoạt động doanh nghiệp 29 TTHC, đăng ký Liên hiệp hợp tác xã 06 TTHC, thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 05 TTHC; tổng thời gian cắt giảm 60/168 ngày, tỷ lệ cắt giảm 36%. Cấp huyện cắt giảm thời hạn giải quyết 17 TTHC, thuộc lĩnh vực: thành lập và hoạt động Hộ kinh doanh 05 TTHC, đăng ký hợp tác xã 12 TTHC; tổng thời gian cắt giảm 16/48 ngày, tỷ lệ cắt giảm 33,33%.

 

Thùy Linh