Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 15 September 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
10491/BTC-TCHQ
Ngày ban hành
Ngày ban hành