Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch kiểm tra công tác quốc phòng địa phương năm 2021

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND, ngày 13/9/2021 về kiểm tra công tác quốc phòng địa phương năm 2021.

 

Thành phố Lạng Sơn – điểm sáng công tác quốc phòng | Báo Lạng Sơn

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Các nội dung kiểm tra: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Điều 38 Luật Quốc phòng và các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật; công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, kết hợp quốc phòng với an ninh và đối ngoại; xây dựng tiềm lực, thực lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân; việc phối hợp với các lực lượng xử lý mọi tình huống liên quan đến công tác quốc phòng theo quy định; bảo đảm ngân sách chi cho công tác quốc phòng địa phương, thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định hiện hành…

 

Thời gian kiểm tra dự kiến trong tháng 11/2021.

 

Thùy Linh