Nhảy đến nội dung

Công nhận điểm du lịch cộng đồng Hoan Chung

(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

UBND tỉnh Công nhận điểm du lịch cộng đồng Hoan Chung, Địa chỉ: thôn Hoan Trung, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 1853/QĐ-UBND, ngày 15/9/2021.

Ủy ban nhân dân xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn là đơn vị tổ chức quản lý điểm du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác; thực hiện quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch cộng đồng Hoan Chung. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn chỉ đạo đơn vị quản lý điểm du lịch tổ chức công bố điểm du lịch được công nhận; thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 2, Điều 75 Luật Du lịch ngày 19/6/2017 và các quy định hiện hành./.

 

 

Ngọc Khánh