Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 14/9/2021).

 

Về nội dung thực hiện: nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (HCM); kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng HCM; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương; các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW.

 

Căn cứ Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch này, các huyện uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả.

 

Đỗ Hoạt