Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm và lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh  năm học 2021 - 2022

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm và lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh  năm học 2021 - 2022 (Công văn số 1304/UBND-KGVX, ngày 14/9/2021).

 

UBND tỉnh yêu cầu: về thực hiện các khoản thu đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý: thực hiện mức thu học phí năm học 2021 - 2022 theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh; thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; tuyệt đối cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định;...

 

Về dạy thêm, học thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm.

 

Đỗ Hoạt