Nhảy đến nội dung

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch số 187/KH-UBND, ngày 13/9/2021).

 

Theo đó, về nhiệm vụ, giải pháp: truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; nâng cao năng lực của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; phát huy vai trò của toàn hệ thống chính trị, nhất là MTTQ, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, cộng tác viên trẻ em ở thôn bản, tổ dân phố; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em. Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em;…

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực về công tác trẻ em) chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn tiêu chí xác định lao động trẻ em theo hướng dẫn của Trung ương. Xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động trẻ em.

 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh và các tổ chức xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của kế hoạch.

 

Đỗ Hoạt