Nhảy đến nội dung

Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 (Kế hoạch số 224/KH-HĐNVQS, ngày 14/9/2021).

 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện xong trước 15/01/2022 các nội dung: rà duyệt công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự; sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự; xét duyệt và bình cử gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; xét duyệt phúc tra và bình cử gọi công dân nhập ngũ; hoàn thiện, thẩm tra hồ sơ, nghiên cứu hồ sơ chốt quân số.

 

Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, thực hiện xong trước 15 ngày tính đến ngày giao nhận quân. Giao nhận quân, thời gian thực hiện theo kế hoạch của cấp trên.

 

Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyển quân chặt chẽ, đúng quy trình các bước trong công tác tuyển quân, đảm bảo số lượng, chất lượng, đủ chỉ tiêu và dự Lễ giao nhận quân của địa phương theo kế hoạch, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh về chất lượng tuyển quân theo địa bàn phụ trách.

 

Đỗ Hoạt