Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại

Ảnh minh họa

UBND tỉnh quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thẩm quyền giải quyết thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (Quyết định số 1848/QĐ-UBND, ngày 13/9/2021).

 

Theo đó, cấp tỉnh có 02 thủ tục hành chính, cấp huyện có 02 thủ tục hành chính và cấp xã có 01 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/9/2021./.

 

Bích Diệp