Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 23/8 đến ngày 29/8/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn; Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026; Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng; Phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2021; Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kiện toàn, nâng cao chất lượng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh; Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.