Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 31 August 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
56/TB- TCT
Ngày ban hành
Ngày ban hành