Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 09/8 đến ngày 15/8/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn; Ủy quyền giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện, thành phố; Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; Ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết một số thủ tục hành chính và thực hiện các nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 huyện Bình Gia; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.