Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 26/7 đến ngày 01/8/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện; Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; Triển khai Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 2; Tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.