Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo  triển khai Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 2

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2 HĐND, nhiệm kỳ XVII

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo triển khai các nghị quyết Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII (Công văn số 1030/UBND-THNC, ngày 29/7/2021).

 

Theo đó, giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế (các đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết) khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết  đã được kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII thông qua ngày 17/7/2021. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan đề xuất với UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân các huyện, thành phố tham gia nghiên cứu hồ sơ và xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

 

Khánh Ly