Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

UBND tỉnh ban hành kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trong 5 tháng cuối năm 2021 (Kế hoạch số 165/KH-UBND, ngày 26/7/2021).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kế hoạch phấn đấu đến hết quý III/2020 hoàn thành giải ngân 60% kế hoạch trở lên, đến hết tháng 12/2021 hoàn thành giải ngân 96%-100% kế hoạch.

 

Trên cơ sở kế hoạch, các chủ đầu tư lập Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao quản lý, yêu cầu kế hoạch giải ngân phải chi tiết đến từng tháng. Chỉ đạo bộ phận trực tiếp quản lý dự án triển khai các giải pháp thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án, có biện pháp kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém theo đúng quy định.

 

UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Đối với các dự án xây dựng nông thôn mới: Hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án, khởi công xong trước ngày 30/8/2021. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung theo quy định./.

 

Khánh Ly