Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX tỉnh Lạng Sơn năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 28/7/2021 triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 20201.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục nâng cao Chỉ số SIPAS, tập trung vào thực hiện thông tin, tuyên truyền về kết quả Chỉ số SIPAS năm 2020. Mở rộng các hình thức thông tin. Đăng tải công khai, đầy đủ nội dung bộ TTHC. Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Tăng cường nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC.Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức...

 

Kế hoạch cũng đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, nâng cao Chỉ số PAR INDEX gồm: Quán triệt về ý nghĩa của công tác CCHC trong phát triển kinh tế, xã hội. Nghiên cứu, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá CCHC, bảo đảm đánh giá chính xác, khách quan và công bằng. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và các văn bản liên quan. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách. Đẩy mạnh cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Tiếp tục làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp./.

 

Khánh Ly