Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Tỉnh ủy vừa có Công văn số 330-CV/TU, ngày 29/7/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

 

http://baolangson.vn/uploads/2020/03/03/2-6.jpg

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Trung ương về công tác đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục rà soát, bổ sung biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, thực hiện gắn kết giữa lý luận và thực tiễn; tăng cường các nguồn lực đầu tư trang thiết bị bảo đảm phục vụ công tác giảng dạy và học tại các cơ sở đào tạo, trung tâm chính trị cấp huyện.

 

Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; xây dựng các phương án tổ chức lớp học, hình thức học, bồi dưỡng trực tuyến, không để bị động bởi tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, vừa phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.

 

Thùy Linh