Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1495/QĐ-UBND, ngày 28/7/2021).

 

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Một số mục tiêu cụ thể: Bảo đảm 100% quy định về thủ tục hành chính (TTHC) trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản QPPL, bảo đảm việc xây dựng và ban hành quy định về TTHC được thực hiện có chất lượng, được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy trình quy định; bảo đảm 100% TTHC, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời, quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được xây dựng và phê duyệt rõ ràng, cụ thể các bước đến từng tổ chức, cá nhân có liên quan và niêm yết công khai, tổ chức thực hiện theo đúng quy định; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện TTHC, đến năm 2025, tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC; đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên, 80% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động, tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia, 60% đơn vị cấp xã được trang bị thiết bị một cửa hiện đại, 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được xác thực điện tử./.

 

Nông Quang Đạt