Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (Công văn số 1014/UBND-KT, ngày 27/7/2021).