Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 19/7 đến ngày 25/7/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng, UBND cấp huyện; Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021 - 2022; Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện; Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Tập trung ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.