Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển và giao nhận vắc xin phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 năm 2021 - 2022

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển và giao nhận vắc xin phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 năm 2021-2022 (Công văn số 2975/VP-KGVX, ngày 24/7/2021).