Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổng thể phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 (Kế hoạch số 164/KH-UBND, ngày 26/7/2021).

 

Ảnh minh họa

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong công tác trồng cây, trồng rừng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực quản lý ngành lâm nghiệp, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý bảo vệ và phát triển rừng cho 100% cán bộ công chức phụ trách lâm nghiệp cấp huyện, xã; tổ chức phân khai chỉ tiêu diện tích trồng rừng đến từng địa phương, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng (cả trồng mới và trồng lại sau khai thác) giai đoạn 2021-2025 là 9.000 ha/năm, giai đoạn 2026-2030 là 10.000 ha/năm; nâng cao năng suất gỗ rừng trồng giai đoạn 2021-2025 đạt 15-18 m3/ha/năm, giai đoạn 2026 - 2030 đạt 18-20 m3/ha/năm bằng biện pháp sử dụng giống chất lượng cao, quy trình, kỹ thuật thâm canh rừng trồng; giai đoạn 2021-2025 sản lượng khai thác gỗ bình quân phấn đấu đạt 350.000 m3/năm, giai đoạn 2026-2030 đạt 600.000 m3/năm; bên cạnh đó, quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, chế biến lâm sản, phát triển thị trường, xây dựng chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất và tăng trưởng ngành lâm nghiệp./.

 

Quỳnh Anh