Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thủ tướng phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1260/QĐ-TTg, ngày 19/7/2021 phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”.

 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu 90 - 100% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển được khoảng 2.000 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học Pháp luật, cán bộ quản lý cơ sở GDNN, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật theo tài liệu của Chương trình; 100% trường cao đẳng, trường trung cấp triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL; 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp  được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật GDNN...

 

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở hoạt động GDNN trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN.

 

Thùy Linh