Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 12/7 đến ngày 18/7/2021)

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Ủy quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phê duyệt Đề án Phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh; Kết thúc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Bố trí, sắp xếp số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Tăng cường các biện pháp kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19; Thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.