Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 14 July 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
44/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành