Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 05/7 đến ngày 11/7/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Điều chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Cho phép sử dụng thêm con dấu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 một số huyện; Danh sách các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2021; Quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh; Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác lây lan diện rộng; Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh

New Picture (68).png
Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

Ngày 09/7/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư; đề nghị tài trợ lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc; phương án hỗ trợ chi phí cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn đầu tư vào dự án Chợ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng; Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở giai đoạn 2021-2025.

Điều chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2021

UBND tỉnh vừa Điều chỉnh (số 1391/QĐ-UBND, ngày 11/7/2021) biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Theo đó, giao bổ sung 08 biên chế (gồm 02 biên chế là lãnh đạo chuyên trách Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và 06 biên chế Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh) đối với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. Tổng biên chế công chức hành chính năm 2021 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh sau điều chỉnh là 35 biên chế (gồm 10 biên chế là lãnh đạo chuyên trách Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và 25 biên chế Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh).

Tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2021 sau điều chỉnh là 2.066 biên chế, trong đó: Biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh: 1.096 biên chế (tăng 08 biên chế); Biên chế trong các cơ quan, hành chính cấp huyện: 970 biên chế; Dự phòng: 0 biên chế (giảm 02 biên chế).

Cho phép sử dụng thêm con dấu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính

Để Phương án “4 tại chỗ” được triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, UBND tỉnh vừa cho phép (số 1363/QĐ-UBND, ngày 10/7/2021) Sở Nội vụ sử dụng thêm 01 con dấu để giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 một số huyện

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 1334/QĐ-UBND, số 1345/QĐ-UBND, số 1346/QĐ-UBND ngày 07/7/2021) quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với huyện Cao Lộc, Chi Lăng, Văn Quan.

Quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất của huyện Chi Lăng là 70.428,576 ha, trong đó, đất nông nghiệp 51.202,17 ha, đất phi nông nghiệp 6.529,90 ha, đất chưa sử dụng 12.696,51 ha; diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 2.682,09 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 7,46 ha.

Đến năm 2030, huyện Văn Quan có diện tích đất 54.756,87 ha, trong đó, đất nông nghiệp 45.757,789 ha, đất phi nông nghiệp 4.684,031 ha, đất chưa sử dụng 4.315,05 ha; diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 1.698,771 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 194,04 ha, diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 7,24 ha.

Tổng diện tích đất tự nhiên đến năm 2030 của huyện Cao Lộc 61.908,78 ha, trong đó, đất nông nghiệp 51.475,59 ha, đất phi nông nghiệp 9.835,32 ha, đất chưa sử dụng 597,87 ha; đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 5.916,97 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 2.627,84 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 31,59 ha.

UBND các huyện tổ chức công bố công khai Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; lập và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm để làm căn cứ tổ chức, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng theo đúng quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Danh sách các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2021

Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 tỉnh vừa phê duyệt (số 115/QĐ-BCĐ, ngày 08/7/2021) danh sách các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2021.

Theo đó, danh sách 9 địa bàn thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021 gồm: phường Chi Lăng (thành phố Lạng Sơn), thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc), xã Thượng Cường (huyện Chi Lăng), xã Hòa Sơn (huyện Hữu Lũng), xã Liên Hội (huyện Văn Quan), xã Vũ Lăng (huyện Bắc Sơn), xã Hồng Thái (huyện Văn Lãng), xã Tân Tiến (huyện Tràng Định) và xã Nam Quan (huyện Lộc Bình).

Trưởng BCĐ 138 các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa năm 2021, trong đó phải xác định cụ thể những vấn đề phức tạp liên quan đến trật tự an toàn xã hội cần tập trung giải quyết, đề ra giải pháp cụ thể nhằm thực hiện công tác chuyển hóa đạt hiệu quả.

Quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

UBND tỉnh vừa Quy định (số 1333/QĐ-UBND, ngày 06/7/2021) giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 đã bao gồm thuế GTGT. Theo đó, tại thành phố Lạng Sơn, giá dịch vụ thoát nước đối với hộ dân cư là 1.700 đồng/m3, cơ quan hành chính sự nghiệp: 2.100 đồng/m3, đơn vị sản xuất vật chất: 2.600 đồng/m3, đơn vị kinh doanh dịch vụ: 3.000 đồng/m3. Đối với thị trấn Cao Lộc, Đồng Đăng, Hữu Lũng, các mức giá trên lần lượt là: 1.400 đồng/m3, 1.800 đồng/m3, 2.100 đồng/m3, 2.500 đồng/m3; đối với các thị trấn còn lại, các mức giá lần lượt là: 1.000 đồng/m3, 1.300 đồng/m3, 1.500 đồng/m3, 1.800 đồng/m3.

Các hộ thoát nước nộp giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Quyết định này thì không phải nộp Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2021.

Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa Quy định (số 17/2021/QĐ-UBND, ngày 06/7/2021) về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Quy định sử dụng xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách: Đáp ứng các quy định tại Điều 21 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT); phải niêm yết ở mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe tên và số điện thoại của doanh nghiệp, hợp tác xã; có phù hiệu “XE TRUNG CHUYỂN” theo mẫu quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT; xe có sức chứa từ 16 chỗ ngồi trở xuống (kể cả người lái) và chỉ được sử dụng để vận chuyển hành khách; trên xe phải trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy, phải chấp hành và thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn giao thông theo quy định hiện hành.

Phạm vi hoạt động: Xe trung chuyển hành khách của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được trung chuyển hành khách trong khu vực của huyện hoặc thành phố trên địa bàn tỉnh nơi có bến xe mà đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến (trường hợp có trung chuyển hành khách liên huyện, thành phố thì cự ly vận chuyển không quá 20 km tính từ trung tâm các bến xe mà đơn vị được phép khai thác tuyến).  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2021.

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác lây lan diện rộng

UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 926/UBND-KT, ngày 11/7/2021) thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm (CGC) thể độc lực cao khác lây lan diện rộng.

Theo đó, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thủ trưởng cơ quan liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh CGC A/H5N8 và các chủng vi rút CGC theo quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan quyết liệt ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý; tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch tại cơ sở, kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, dương tính với vi rút CGC các chủng A/H5N1, A/H5N6 và A/H5N8 theo quy định; chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép

UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 909 /UBND-KGVX, ngày 08/7/2021) thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế, Sở Y tế với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Thực hiện nghiêm các giải pháp ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị tích cực. Đặc biệt lưu ý thực hiện các quy định về giãn cách, khoanh vùng; tránh tình trạng khoanh rộng bên ngoài, lỏng lẻo bên trong; phải tổ chức tốt việc cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế, giãn cách xã hội. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ vùng dịch theo quy định; đồng thời, thực hiện tốt các nội dung tại Công văn số 905/UBND-KGVX ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

 

Hoàng Tùng