Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 07/6 đến ngày 13/6/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021); Giải thể chốt Kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng; Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025; Triển khai tuyên truyền Thông cáo chung Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2021; Tăng cường quản lý nhà nước đối với các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh; Thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại qua hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.