Nhảy đến nội dung

Kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND, ngày 08/6/2021 về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh.

 

E:\Desktop\31.3 GIao ban ctac dan van quy I.JPG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên làm Trưởng Ban

Theo đó, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Các thành viên Ban đại diện gồm Thủ trưởng các cơ quan: Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh; mời Chủ tịch các Hội: Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,  Nông dân tỉnh, Cựu chiến binh tỉnh và Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh tham gia thành viên.

 

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 của Hội đồng quản trị NHCSXH.

 

Quyết định này thay thế các Quyết định: số 03/QĐ-UBND ngày 06/01/2016, số 1496/QĐ-UBND ngày 25/8/2016, số 1786/QĐ-UBND ngày 04/10/2016, số 2595/QĐ-UBND ngày 27/12/2016, số 350/QĐ-UBND ngày 03/3/2017, số 1492/QĐ-UBND ngày 16/8/2017, số 27/QĐ-UBND ngày 25/10/2017, số 647/QĐ-UBND ngày 10/4/2018, số 1250/QĐ-UBND ngày 03/7/2018, số 92/QĐ-UBND ngày 11/01/2019, số 386/QĐ-UBND ngày 25/02/2019, số 2234/QĐ-UBND ngày 14/11/2019, số 994/QĐ-UBND ngày 29/5/2020, số 2184/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh.

 

Thùy Linh