Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ảnh minh họa

Ủy ban bầu cử tỉnh vừa ban hành Nghị quyết xác nhận 55 ông, bà đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật (Nghị quyết số 64/NQ-UBBC, ngày 8/6/2021).

Danh sách những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

Đơn vị bầu cử số 1 Thành phố Lạng Sơn (gồm 04 phường, xã: phường Hoàng Văn Thụ, phường Tam Thanh, phường Vĩnh Trại và xã Hoàng Đồng).

1. Ông Nguyễn Phúc Hà.

2. Ông Lộc Minh Hiệp.

3. Ông Trịnh Minh Trường (Đại đức Thích Bản Chung).

4. Ông Nguyễn Công Trưởng.

Đơn vị bầu cử số 2 Thành phố Lạng Sơn (gồm 04 phường, xã: phường Đông Kinh, phường Chi Lăng, xã Mai Pha và xã Quảng Lạc).

1. Ông Phạm Văn Dũng.

2. Bà Lâm Thị Phương Thanh (Lâm Phương Thanh).

3. Bà Nông Bích Thuận.

Đơn vị bầu cử số 3 Huyện Tràng Định

1. Bà Giáp Thị Bắc.

2. Ông Dương Ngọc Đại.

3. Ông Vương Lê Hoàng.

4. Bà Đặng Thị Kiều Vân.

Đơn vị bầu cử số 4 Huyện Bình Gia

1. Ông Lương Trương Đạt.

2. Ông Hoàng Văn Nghiệm.

3. Bà Đinh Thị Thu.

4. Ông Dương Công Vĩ.

Đơn vị bầu cử số 5 Huyện Bắc Sơn

1. Ông Phùng Quang Hội.

2. Ông Hoàng Văn Hồng.

3. Ông Dương Xuân Huyên.

4. Bà Trần Thị Sơn Thùy.

5. Hoàng Quốc Tuấn.

Đơn vị bầu cử số 6 Huyện Văn Lãng

1. Bà Linh Thị Hiền.

2. Bà Bế Thị Hòa.

3. Ông Đoàn Thanh Sơn.

4. Ông Nguyễn Văn Trường.

Đơn vị bầu cử số 7 Huyện Văn Quan

1. Ông Hồ Phi Dũng.

2. Ông Triệu Tuấn Hải.

3. Ông Linh Văn Hùng.

4. Ông Nguyễn Thanh Sơn.

Đơn vị bầu cử số 8 Huyện Cao Lộc

1. Ông Vy Quang Dũng.

2. Bà Đinh Hoàng Giang.

3. Ông Hoàng Quy.

4. Bà Đinh Thị Anh Thư.

5. Ông Lê Trí Thức.

Đơn vị bầu cử số 9 Huyện Chi Lăng

1. Bà Hồ Thị Lan Anh.

2. Bà Hoàng Thị Hiền.

3. Ông Đinh Hữu Học.

4. Ông Nguyễn Quang Huy.

5. Ông Nguyễn Quốc Khánh.

Đơn vị bầu cử số 10 Huyện Hữu Lũng (gồm thị trấn Hữu Lũng và 11 xã: Vân Nham, Thiện Tân, Yên Bình, Quyết Thắng, Minh Tiến, Nhật Tiến, Thanh Sơn, Hòa Bình, Đồng Tiến, Hồ Sơn, Sơn Hà).

1. Ông Hà Mạnh Cường.

2. Bà Nông Thanh Hải.

3. Ông Hoàng Văn Ngôn.

4. Ông Hồ Tiến Thiệu.

Đơn vị bầu cử số 11 Huyện Hữu Lũng (gồm 12 xã: Hữu Liên, Yên Thịnh, Yên Sơn, Yên Vượng, Đồng Tân, Cai Kinh, Hòa Lạc, Tân Thành, Hòa Sơn, Minh Sơn, Hòa Thắng, Minh Hòa).

1. Bà Đoàn Thị Hậu.

2. Ông Lương Đình Nhạc.

3. Ông Vũ Hoàng Quý.

4. Ông Phan Hồng Tiến.

Đơn vị bầu cử số 12 Huyện Lộc Bình (gồm thị trấn Lộc Bình và 09 xã: Khánh Xuân, Minh Hiệp, Thống Nhất, Mẫu Sơn, Yên Khoái, Tú Mịch, Hữu Khánh, Đồng Bục, Hữu Lân).

1. Ông Đàm Văn Chính.

2. Bà Đoàn Thị Loan.

3. Bà Đặng Thị Múi (A Múi).

Đơn vị bầu cử số 13 Huyện Lộc Bình (gồm thị trấn Na Dương và 10 xã: Đông Quan, Tam Gia, Tú Đoạn, Khuất Xá, Tĩnh Bắc, Sàn Viên, Lợi Bác, Nam Quan, Xuân Dương, Ái Quốc).

1. Ông Nguyễn Đặng Ân.

2. Bà Hoàng Thị Kim Vân.

3. Ông Lâm Văn Viên.

Đơn vị bầu cử số 14 Huyện Đình Lập

1. Ông Nông Lương Chấn.

2. Ông Hoàng Văn Tài.

3. Ông Hoàng Xuân Thuận.

Bích Diệp