Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

D:\Desktop\unnamed.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 136/KH-UBND, ngày 9/6/2021).

 

Nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh PCTN, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, lãng phí. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và an toàn xã hội trong công tác PCTN, lãng phí. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, lãng phí.

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và tình hình cụ thể của lĩnh vực, địa bàn chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong tháng 06/2021; chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

 

Đỗ Hoạt