Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách tư pháp năm 2021

 

Ảnh minh họa. Nguồn Báo Lạng Sơn

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách tư pháp năm 2021 (Kế hoạch số 05-KH/BCĐ, ngày 8/6/2021).

 

Nội dung kiểm tra: kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ  Chính  trị  về  Chiến  lược  Cải  cách  tư  pháp  đến  năm  2020; Kết  luận  số  92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW,  ngày  02/6/2005  của  Bộ  Chính  trị; Kết  luận  số  84-KL/TW,  ngày 29/7/2020  của  Bộ  Chính  trị  về  tổng  kết  15  năm  thực  hiện  Nghị  quyết  số  49-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.

 

Đối tượng kiểm tra: kiểm tra Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định.

 

Thời điểm kiểm tra từ ngày 1/01/2020 đến 30/6/2021. Thời gian kiểm tra trong quý III năm 2021.

 

Đỗ Hoạt