Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật

 

 

Ảnh minh họa

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật (Công văn 2246/VP-KGVX, ngày 8/6/2021).

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

 

Tại Công văn số 1854/BVHTTDL-NTBD ngày 04/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hoá, nghệ thuật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định; yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quản lý các nghệ sĩ, diễn viên (công lập và ngoài công lập) tăng cường phổ biến các quy định pháp luật, định hướng cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên thuộc đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, uy tín của bản thân đối với cộng đồng, xã hội, có quy chế quản lý, xử lý trách nhiệm đối các trường hợp có sai phạm.

 

Bích Diệp