Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 7 June 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1760/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
tailieukemtheo.pdf 2.08 MB